Інститут зовнішньополітичних досліджень

укр
eng
+38 (044) 287 52 58

Інститут зовнішньополітичних досліджень

тел. +38 (044) 287 52 58

Статут ГО «Інститут зовнішньополітичних досліджень»

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ«ІНСТИТУТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ»
Протокол №1 від 07.06.2017р.
Голова Загальних зборів
Перепелиця Г.М.
_____________

 

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ІНСТИТУТ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «ІНСТИТУТ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, створеною за рішенням Установчих зборів Організації, що діє та керується у своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством України, Законом України «Про громадські об'єднання», Указами Президента України, міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України, яка об'єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети, передбаченої цим Статутом.

1.2. Організація є юридичною особою, може мати власне майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, фірмовий бланк, символіку, що затверджується Правлінням та реєструється у встановленому законом порядку.

1.3. Діловодство в Організації ведеться відповідно до законодавства України.

1.4. Найменування Організації:

1.4.1. Найменування українською мовою:

Повне найменування – громадська організація «ІНСТИТУТ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ». Скорочене найменування: – ГО «ІЗПД»;

1.4.2. Власна назва англійською мовою: «FOREIGN POLICY RESEARCH INSTITUTE»;

Скорочене найменування англійською мовою – «FPRI»;

1.5. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, рівності перед законом, самоврядності, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі, відсутності майнового інтересу серед своїх членів, прозорості, відкритості та публічності. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у діяльність Організації не допускається.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Організації є наукові дослідження в галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародної безпеки.

2.1.1. Пріоритетними напрямами діяльності Організації є:

- Комплексне дослідження зовнішньої політики України та іноземних держав, прикладних проблем міжнародних відносин та міжнародної безпеки.

- Розробка концептуальних засад зовнішньої політики України, підготовка практичних рекомендацій та прогнозів щодо розв’язання актуальних проблем сучасних міжнародних відносин та зовнішньої політики України, сприяння її відкритості та передбачуваності.

- Участь у реалізації міжнародних наукових, медійних та освітніх програм у галузі зовнішньої політики, міжнародних відносин та міжнародної безпеки.

2.2. Для досягнення цієї мети Організація здійснює діяльність в наступних напрямках:

2.2.1. розробка проектів і програм, що спрямовані на виконання мети;

2.2.2. проведення заходів, що спрямовані на розвиток та поширення інформації про міжнародні відносини та міжнародну безпеку;

2.2.3. самостійне і спільне з іншими особами та організаціями проведення презентацій, таборів, обмінів, конкурсів, конференцій, лекторіїв, круглих столів, виставок, консультацій тощо, спрямованих на реалізацію мети Організації, передбаченої цим Статутом (в тому числі, із залученням представників громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя);

2.2.4. збирання, обробка та поширення інформації, у тому числі наукового та прикладного характеру;

2.2.5. сприяння членам Організації у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації тощо;

2.2.6. розвиток міжнародної співпраці, зокрема, між українськими та закордонними вченими, аналітиками, фахівцями, громадськими і політичними діячами, міжнародними та міжрегіональними неурядовими організаціями;

2.2.7. інформування громадськості щодо діяльності Організації через висвітлення у засобах масової інформації та інших джерелах;

2.2.8. співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо питань, пов'язаних з реалізацією мети Організації, передбаченої цим Статутом;

2.2.9. залучення на добровільних засадах матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів організацій, підприємств і фізичних осіб України та іноземних країн для реалізації мети Організації, передбаченої цим Статутом;

2.2.10. здійснення просвітницької, видавничої та освітньо-методичної діяльності;

2.2.11. вступ у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі;

2.2.12. обмін інформацією, досвідом та спеціалістами з іноземними та міжнародними організаціями;

2.2.13. участь у порядку, визначеному законом, у здійсненні державної регуляторної політики;

2.2.14. виконання державних замовлень у порядку, встановленому законом;

2.2.15. у інших напрямках, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

2.3. Для виконання статутної мети Організація має право:

2.3.1. пропагувати свою мету, вільно поширювати інформацію про свою діяльність;

2.3.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування та в неурядових організаціях;

2.3.3. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети;

2.3.4. звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.6. співпрацювати з іншими громадськими організаціями, державними та недержавними органами та організаціями як в Україні, так і за її межами;

2.3.7. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.3.8. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.3.9. здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства) для досягнення цілей Орнанізації;

2.3.10. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;

2.3.11. проводити мирні зібрання;

2.3.12. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаются органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.13. брати участь у порядку, встановленому законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.3.14. здійснювати інші права, не заборонені законом.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

3.1. Членство в Організації є добровільним.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років.

3.3. Прийняття членів Організації здійснюється на підставі заяви за рішенням Правління Організації. В заяві про прийняття в члени Організації зазначається прізвище, ім'я, по батькові (при наявності), місце проживання особи, поштова адреса та назва електронної пошти, інших засобів зв’язку. Порядок прийняття Правлінням рішення про прийняття в члени Організації встановлюється цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

3.4. Рішення про прийняття в члени Організації приймається Правлінням Організації протягом 7 (семи) календарних днів за умови сплати вступного внеску в розмірі, затвердженому Правлінням Організації.

3.5. Члену Організації видається посвідчення члена Організації відповідно до встановленого Правлінням Організації зразка.

3.6. Члени Організації мають право:

3.6.1. брати участь в управлінні Організацією через участь у Загальних зборах членів Організації та голосування щодо питань, які на них розглядаються;

3.6.2. обирати та бути обраними до складу Правління Організації, в тому числі Головою Організації;

3.6.3. брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

3.6.4. вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах членів Організації;

3.6.5. звертатися до Голови Організації із запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

3.6.6. одержувати від Правління Організації повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, включаючи прийняті Організацією рішення та звіти про використання майна та коштів, наданих ними Організації в обумовленому ними порядку;

3.6.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

3.6.8. представляти Організацію за дорученням Голови Організації на різних конференціях, симпозіумах, у засобах масової інформації;

3.6.9. повідомляти про своє членство в Організації в публічних заявах, на умовах, визначених внутрішніми документами Організації;

3.6.10. вільно виходити з Організації шляхом подання відповідної заяви;

3.6.11. інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями керівних органів Організації.

3.7. Члени Організації зобов'язані:

3.7.1. дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів Організації та виконувати рішення керівних органів Організації;

3.7.2. своєчасно сплачувати вступні та щорічні членські внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням Організації;

3.7.3. сприяти залученню в ряди Організації нових членів;

3.7.4. утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Організації;

3.7.5. брати активну участь у досягненні мети Організації, всіляко сприяти у її діяльності;

3.7.6. не допускати дій, що дискредитують Організацію;

3.7.7. виконувати інші обов’язки відповідно до внутрішніх документів Організації.

3.8. Членство в Організації припиняється у випадках:

3.8.1. виходу з Організації за власним бажанням;

3.8.2. виключення з Організації;

3.8.3. автоматичного припинення членства в Організації.

3.9. Вихід з Організації за власним бажанням здійснюється за письмовою заявою члена згідно рішення Правління. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

3.10. Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Правління Організації за наявності однієї з нижчеперерахованих підстав:

3.10.1. виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;

3.10.2. грубе або повторне порушення вимог Статуту чи внутрішніх документів Організації;

3.10.3. порушення обов'язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків;

3.10.4. систематичне (3 рази або більше) невиконання рішень керівних органів Організації;

3.10.5. поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Організації.

3.11. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення Правління Організації у наступних випадках:

3.11.1. визнання члена Організації недієздатною особою;

3.11.2. набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Організації, який скоїв умисний злочин;

3.11.3. смерті чи визнання померлим члена Організації.

4. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Управління діяльністю Організації здійснюють її керівні органи в складі Загальних зборів членів Організації (далі – Загальних зборів), Правління Організації (далі – Правління) та Голови Організації (далі – Голови).

4.2. Загальні збори є вищим органом управління Організації.

4.3. У Загальних зборах мають право приймати участь всі члени Організації. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Організації. Збори можуть бути проведені з використанням засобів зв'язку.

4.4. Чергові Загальні збори скликаються за рішенням Правління один раз на два роки.

4.5. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Правління або на вимогу 1/10 членів Організації.

4.6. Про місце, дату і час проведення Загальних зборів члени Організації повідомляються Правлінням за місяць до проведення Загальних зборів. В повідомленні про скликання Загальних зборів мають бути зазначені дата, час та місце їх проведення (місто та повна адреса), а також перелік питань, що мають бути на них розглянуті.

4.7. До компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

4.7.1. внесення змін та доповнень до Статуту;

4.7.2. визначення стратегії, основних напрямків, форм та методів діяльності Організації, затвердження довгострокових програм її діяльності;

4.7.3. обрання та припинення повноважень, в тому числі дострокове, Голови, Правління;

4.7.4. заслуховування звітів та доповідей Голови та Правління;

4.7.5. прийняття відставки Голови шляхом заслуховування заяви про відставку;

4.7.6. заснування Організацією юридичних осіб, в тому числі засобів масової інформації, затвердження положень (статутів) таких юридичних осіб та їх ліквідація;

4.7.7. створення та ліквідація відокремлених підрозділів Організації, затвердження положень про їх діяльність;

4.7.8. відчуження майна Організації на суму, що становить 50% і більше;

4.7.9. розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність інших органів Організації з прийняттям відповідних рішень щодо цих органів;

4.7.10. прийняття рішення про припинення Організації.

4.8. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п. 4.7. Статуту, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Організації на засіданні, за винятком п.п. 4.7.1 (внесення змін та доповнень до Статуту Організації), 4.7.8 (відчуження майна Організації на суму, що становить 50% і більше), 4.7.10 (прийняття рішення про припинення Організації), які приймаються 3/4 голосів присутніх членів Організації на засіданні.

4.9. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів Організації, обрана Загальними зборами головою зборів. Хід Загальних зборів протоколюється секретарем Загальних зборів, що також обирається з числа членів Організації. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, підписуються головою і секретарем Загальних зборів.

4.10. Поточною діяльністю Організації у період між Загальними зборами керує Правління.

4.11. Правління є постійно діючим керівним органом Організації. 4.12. Правління обирається Загальними зборами у кількості, визначеною ними, на строк у два роки, підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

4.13. Членами Правління можуть бути члени Організації та інші особи.

4.14. Член Правління може добровільно скласти з себе повноваження шляхом подання письмової заяви Голові.

4.15. Правління працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою, але не рідше ніж один раз на три місяці. Дата, час та місце проведення засідання Правління визначаються Головою і про нього повідомляються члени Правління не пізніше ніж за 3 календарні дні до дати його проведення. Засідання Правління скликаються Головою за власною ініціативою чи за ініціативою принаймні одного члена Правління.

4.16. На засіданні Правління головує Голова або один із членів Правління за дорученням Голови. Засідання Правління є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів його складу. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх.

4.17. Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписується особою, що є головуючою на засіданні Правління.

4.18. До компетенції Правління відноситься:

4.18.1. організація виконання рішень Загальних зборів;

4.18.2. скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, та підготовка проектів рішень з цих питань до Загальних зборів;

4.18.3. підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;

4.18.4. розробка проекту бюджету Організації на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Організації;

4.18.5. розробка проекту правил внутрішнього розпорядку Організації, проектів положень про Правління, про членство, про внески, про символіку та інших внутрішніх документів Організації, а також змін і доповнень до них;

4.18.6. прийняття осіб в члени Організації, в тому числі в почесні члени Організації;

4.18.7. розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність Голови з наданням відповідей на ці скарги та прийняттям заходів за результатами їх розгляду;

4.18.8. затвердження щорічного плану проведення змагань, турнірів та інших форм спортивних заходів, лекторіїв, круглих столів, семінарів, конференцій, виставок, консультацій та інших заходів Організації та внесення змін до нього;

4.18.9. затвердження штатного розпису Організації, преміювання працівників Організації;

4.18.10. здійснення зв'язків з іншими об'єднаннями громадян України, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;

4.18.11. здійснення офіційних заяв від імені Організації;

4.18.12. офіційне роз'яснення положення Статуту та інших внутрішніх нормативних актів Організації;

4.18.13. затвердження кошторису надходжень і витрат (бюджету) Організації на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Організації;

4.18.14. затвердження розміру вступних та щорічних внесків членів Організації;

4.18.15. прийняття рішення про участь у спілках, асоціаціях та організаціях та вихід із них;

4.18.16. затвердження Правил внутрішнього розпорядку Організації, положень про Правління, про членство, про внески, про символіку та інших положень, а також змін і доповнень до них;

4.18.17. виключення членів Організації на підставах, передбачених п. 4.11 Статуту;

4.18.18. інші важливі питання поточної діяльності Організації.

4.19. Голова Правління обирається Загальними зборами на період у два роки і є за посадою Головою Організації (далі – Голова). Голова координує усю поточну діяльність Організації, здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням, і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень. Одна й та ж особа може бути обрана Головою необмежену кількість разів.

4.20. Голова є підзвітним Загальним зборам та Правлінню. Він несе персональну відповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів, роботу Організації та стан її майна.

4.21. Голова здійснює повноваження з:

4.21.1. представництва Організації без довіреності у будь-яких установах, підприємствах, організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування;

4.21.2. видання від імені Організації довіреностей у межах повноважень;

4.21.3. організації документообігу, діловодства, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;

4.21.4. підписання утод та інших документів, видачі доручень і наказів, відкриття та закриття рахунків в установах банків;

4.21.5. звітування на Загальних зборах про роботу Правління;

4.21.6. подання на затвердження Правління кандидатури заступника Голови, розподілу функціональних обов'язків між ними;

4.21.7. господарського управління майном та коштами Організації;

4.21.8. організації виконання рішень Правління та Загальних зборів;

4.21.9. виконання інших функцій щодо організації роботи Правління та забезпечення поточної діяльності Організації, не віднесених до компетенції Загальних зборів та Правління.

4.22. Заступник Голови здійснює свої повноваження відповідно до фунціонального розподілу згідно з обов’язками, затвердженими Правлінням. За відсутності Голови на Заступника Голови покладається виконання його обов’язків.

4.23. Голова має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Загальних зборів. Загальні збори приймають відставку Голови шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Голови не має наслідком припинення його членства в Організації. Повноваження Голови можуть бути також достроково припинені на підставі рішення Загальних зборів.

4.24. Керівники відокремлених підрозділів, створених (заснованих) Організацією, підпорядковуються безпосередньо Голові.

4.25. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.

4.26. Рішення, дії та бездіяльність Голови можуть бути оскаржені шляхом подання відповідно скарги до Правління та/або шляхом розгляду такої скарги на Загальних зборах. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Правління можуть бути розглянуті на Загальних зборах.

4.27. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Голови та/або Правління мають бути подані в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені та по батькові (при наявності) члена Організації, викладенням суті його претензій та його вимог щодо результатів розгляду скарги.

4.28. Скарга на рішення, дії та бездіяльність Голови та/або Правління підлягає розгляду на найближчому за датою подачі скарги засіданні Правління та/або Загальних зборів. За результатами розгляду скарги Правлінням чи Загальними зборами може бути прийнято рішення про задоволення скарги шляхом прийняття рішення, яке вимагається скаржником, або про відмову в задоволенні скарги. Рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Правління або членів Організації, що прийняли участь у Загальних зборах.

5. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Організація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном для виконання своєї статутної мети.

5.2. Кошти та майно Організації складаються з:

5.2.1. майна та коштів, набутих як членські внески;

5.2.2. майна та коштів, переданих їй членами або державою;

5.2.3. пожертвуваних громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

5.2.4. набутих в результаті підприємницької діяльності Організації, створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств);

5.2.5. придбаних власним коштом, тимчасово наданих у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.3. Організація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.

5.4. Кошти Організації спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупку обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Організації.

5.5. Організація формує і виконує власний бюджет. Невикористані кошти річного бюджету переходять до прибуткової частини бюджету наступного року й вилученню не підлягають.

5.6. Кошти та інше майно Організації не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань відповідно до закону та Статуту Організації.

5.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших обов’язкових платежів), членів органів управління та інших осіб, пов’язаних з діяльністю Організації.

5.8. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

5.9. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації. Члени Організації не мають права на частку майна громадського об'єднання.

5.10. Організація зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.11. Власність Організації охороняється законом і не може бути відчужена інакше, ніж добровільно або державою на підставі закону чи рішення суду. Збитки, завдані Організації в результаті порушення її майнових і немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням суду.

5.12. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню (об'єднанням), а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

5.13. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику

6. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація має право на створення відокремлених підрозділів.

6.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Загальних зборів. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами. Відокремленими підрозділами Організації є її філії та представництва.

6.3. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються цим Статутом та положенням, затвердженим Загальними зборами.

6.4. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються у встановленому законом порядку до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

6.5. Припинення діяльності відокремленого підрозділу Організації відбувається за рішенням Загальних зборів, припинення Організації або за рішенням суду у встановленому законом порядку.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

7.1. Статут діє безстроково до моменту припинення діяльності Організації.

7.2. Рішення про внесення змін до Статуту приймають Загальні збори.

7.3. Рішення про внесення змін до Статуту приймаються 75% голосів присутніх на Загальних зборах.

7.4. Зміни, що вносилися до Статуту, підлягають державній реєстрації.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Рішення про припинення діяльності Організації приймається на Загальних зборах3/4 голосів присутніх або за рішенням суду.

8.3. Питання, пов'язані з реорганізацією Організації, вирішуються на засіданні Загальних зборів. При реорганізації Організації відбувається перехід усіх її прав та обов'язків її правонаступникам.

8.4. Організація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів (саморозпуск), або за рішенням суду.

8.5. У випадку прийняття рішення про саморозпуск всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Загальними зборами та ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. До ліквідаційної комісії переходять повноваження з управління справами Організації з моменту її призначенім або створення.

8.6. Якщо рішення про ліквідацію Організації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Ліквідація вважається завершеною, а Організація – ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

8.7. Ліквідаційна комісія створюється за рішенням Загальних зборів або суду. Під час процедури ліквідації ліквідаційна комісія несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій Організації, членам Організації, а також третім особам.

8.8. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів.

8.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам.

8.10. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Організації її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Підписи засновників